Nyheder

Bliv direktør for en krone

Som noget helt nyt bliver det muligt at stifte og drive virksomhed i et iværksætterselskab. Det koster kun en krone at stifte selskabet, men på trods af navnet er denne nye selskabstype ikke begrænset til iværksættere, ligesom iværksættere ikke er bundet til at vælge netop denne selskabstype. Læs her om dette og andre ændringer i selskabsloven.


FOLKETINGET har vedtaget en række ændringer til selskabsloven. Blandt andet kan du som noget helt nyt stifte et iværksætterselskab. For en krone kan du nu blive direktør i dit eget selskab. Desuden ændres kapitalkravet for et anpartsselskab fra 80.000 kroner til 50.000 kroner. Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste ændringer. Vær dog opmærksom på, at de nye ændringer endnu ikke er trådt i kraft. Det er endnu ikke afklaret, hvornår det sker. 

IVÆRKSÆTTERSELSKABER SER DAGENS LYS

Der er mange lighedspunkter mellem et iværksætterselskab og et almindeligt anpartsselskab, og i det store hele gælder samme regler for de to typer af selskaber. Det gælder eksempelvis med hensyn til selskabets begrænsede hæftelse, generalforsamling og ledelsens ansvar og pligter til blandt andet at udarbejde og offentliggøre årsrapporter. De særlige regler for iværksætterselskaber er:

  • Et iværksætterselskab kan stiftes ved at indskyde en krone som selskabskapital. Der er således meget beskedne krav til selskabskapitalen.
  • Det er ikke muligt at stifte et iværksætterselskab ved at indskyde andre aktiver end kontanter. Du kan for eksempel ikke omdanne en personligt ejet virksomhed til et iværksætterselskab. Dog kan et iværksætterselskab efter stiftelsen erhverve en personligt ejet virksomhed.
  • Iværksætterselskabet skal i sit årsregnskab binde mindst 25 procent af det årlige overskud på en særlig egenkapitalreserve, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kroner. Den øvrige del af overskuddet kan overføres til de frie reserver, men selskabet må ikke udlodde udbytte, før selskabskapitalen og den bundne reserve tilsammen overstiger 50.000 kroner.
  • Når egenkapitalreserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kroner, kan generalforsamlingen beslutte at omregistrere iværksætterselskabet til et almindeligt anpartsselskab.

FORMINDSKET KAPITALKRAV TIL ANPARTSSELSKABER

I dag skal et anpartsselskab have en selskabskapital på minimum 80.000 kroner. Efter de nye regler er kravet nedsat til 50.000 kroner. Det er fortsat ledelsens ansvar at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og herunder sikre, at selskabet har tilstrækkelig likviditet. Så i praksis skal der være et rimeligt forhold mellem selskabets kapital og likviditet på den ene side og virksomhedens drift og investeringer på den anden side.

MULIGHED FOR DELVIS INDBETALING AF OVERKURS

En anden ændring i selskabsloven er, at du har mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber og iværksætterselskaber ved stiftelse og kapitalforhøjelser. På samme måde som det gælder for indbetaling af selskabskapital, bliver det således muligt kun at indbetale en del af overkursen. I begge tilfælde kan du nøjes med at indbetale 25 procent. Vær dog opmærksom på, at mindstekravet til indbetaling af selskabskapitalen er 50.000 kroner, og at indbetaling af overkursen skal ske i samme forhold som selskabskapitalen. Er selskabskapitalen indbetalt fuldt ud, skal overkursen således også indbetales fuldt ud. Aktieselskaber skal fortsat altid indbetale overkursen fuldt ud. I alle tilfælde gælder muligheden for delvis indbetaling af kapitalen fortsat kun ved kontante indskud og altså ikke, hvis kapitalejeren indskyder andre værdier end kontanter. Overkurs er udtryk for det beløb, som kapitalejeren indskyder i selskabet ud over selskabskapitalen. Hvis kapitalejeren eksempelvis indskyder 90.000 kroner i et selskab, hvor selskabskapitalen skal være 50.000 kroner, er der 40.000 kroner i overkurs. SMBA UDGÅR Fra den 1. januar 2014 kan der ikke længere stiftes selskaber med begrænset ansvar i form af SMBA. Folketinget har ønsket, at nye selskaber stiftes i en mere lovreguleret form, eksempelvis i form af iværksætterselskaber eller almindelige anpartsselskaber. De cirka 2.000 eksisterende SMBA’er vil dog kunne fortsætte i deres nuværende form.

DE NYE REGLER ER IKKE TRÅDT I KRAFT

I skrivende stund er de nye regler ikke trådt i kraft, og det er ikke afklaret, hvornår det sker. Det afhænger blandt andet af, hvornår Erhvervsstyrelsens it-systemer er klar til at håndtere de nye regler.

Udvalgte forskelle mellem personligt ejede virksomheder, iværksætterselskaber og anpartsselskaber efter de nye regler i selskabsloven
 

  Personligt ejet virksomhed IVS ApS

Selskabskapital, minimum

0 1 krone 50.000 kroner

Mulighed for at stifte/etablere med apportindskud

Ja Nej Ja

Pligt til at binde overskud, indtil der kan udloddes udbytte

Nej Ja Nej

Mulighed for udbytte

Nej Ja Ja

Ejerkredsens hæftelse

Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset

Pligt til at indsende årsrapport, som offentliggøres i Erhvervsstyrelsen

Nej Ja Ja

Fradrag i ejers personlige indkomst ved underskud i virksomheden

Ja Nej Nej

 


 

Kontakt ANKER HØST - Registrerede revisorer i Herning hvis du har spørgsmål til artikens indhold