Forretningsbetingelser

Indehavere

ANKER HØST registreret revisionsaktieselskab (herefter kaldet ANKER HØST), CVR-nr. 31 62 65 36, ejes af de registrerede revisorer Karsten Nielsen og Flemming Mørup samt revisor, cand.merc.aud. Morten Birk.

Medlem af FSR – danske revisorer

De registrerede revisorer hos ANKER HØST er alle medlemmer af FSR – danske revisorer. Dette betyder, at vi er underlagt de regler og reguleringer som gælder for alle andre godkendte danske revisorer.

Forsikringsforhold

ANKER HØST har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos Danske Forsikring policenr. J 9577 195 444. Forsikringssummen er på kr. 2 mio. Derudover har ANKER HØST tegnet en overdækning på kr. 50 mio. pr. forsikringsår.

Alle registrerede revisorer hos ANKER HØST har desuden tegnet lovpligtig garantiforsikring via medlemsskabet af FSR – danske revisorer. Forsikringssummen er på kr. 0,5 mio.

Generelle betingelser

1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som ANKER HØST udfører for kunden, Nærværende forretningsbetingelser og Aftalebrevet udgør den samlede aftale imellem ANKER HØST og kunden vedrørende ydelserne samt øvrige i Aftalen beskrevne forhold og afløser alle tidligere indgåede aftaler, overenskomster og erklæringer i denne forbindelse, herunder eventuelle tidligere indgåede aftaler om tavshedspligt.

Parterne i Aftalen er ANKER HØST og kunden, og ingen af disse må transportere eller overdrage rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

ANKER HØST kan inddrage andre til at bistå med levering af ydelsen i medfør af Aftalen. Når andre bistår ANKER HØST med at levere ydelsen, er det disse, der er ansvarlig i enhver henseende. Kundens kontraktforhold er alene ANKER HØST, der i forhold til kunden har forpligtet sig til at levere den aftalte ydelse.

Ved indgåelse af Aftalen med ANKER HØST accepterer kunden, at der ved uenighed mellem ANKER HØST og kunden om den indgåede Aftale eller om ydelsen, som leveres i medfør af Aftalen, alene kan rejses krav eller indledes retslige skridt over for ANKER HØST, og således ikke mod den enkelte partner / indehaver eller andre medarbejdere personligt.

Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre ANKER HØST skriftligt har accepteret disse.

2. Opgavens afgræsning og udførelse

ANKER HØSTs ydelse (i det følgende kaldet ydelsen) er beskrevet i Aftalebrevet eller aftalt på anden vis.

ANKER HØST vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Med mindre kunden og ANKER HØST udtrykkeligt og skriftligt har aftale et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som ANKER HØST har angivet alene ansat skønsmæssigt.

ANKER HØST er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejder, som ANKER HØST udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af ANKER HØSTs honorar og tidsplan.

3. Samarbejde

Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.

Kunden erklærer, at den person, der underskriver nærværende generelle forretningsbetingelser og Aftalebrevet i forbindelse hermed på kundens vegne, er udtrykkeligt bemyndiget hertil og til at tegne kunden og eventuelle tilknyttede virksomheder eller andre, til hvem ydelser leveres i henhold til Aftalebrevet.

Kunden skal loyalt samarbejde med ANKER HØST om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at ANKER HØST får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse ANKER HØST om eventuelle forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for ANKER HØSTs løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

4. Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger,

a) som er offentligt kendt,
b) som modtageren allerede er bekendt med,
c) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger,
d) som er uafhængigt udviklet, eller
e) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav til en kendelse.

Uanset den i punktet nævnte bestemmelse er ANKER HØST berettiget til at videregive kundens fortrolige oplysninger og materiale til den som bistår med levering af ydelsen.

Hverken kunden eller ANKER HØST må offentlig omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Efter ydelsens levering har ANKER HØST ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud, præsentationer eller undervisning, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.

5. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

ANKER HØSTs honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med Aftalebrevet.

Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

ANKER HØSTs angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i Aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er ANKER HØST berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mer tid, som ANKER HØST skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at

a) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller
b) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekt eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i a) og b) kan tilskrives kunden.

I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2) Opgavens afgræsning og udførelse.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publikationer, data mv. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er ANKER HØST uvedkommende.

Honorar til underleverandører, som er engageret af ANKER HØST, udgør ikke en del af ANKER HØSTs honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

Betalingsbetingelserne er: netto kontant fra fakturadato. Ved betaling efter 14 dage beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

6. Persondatapolitik

ANKER HØST er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. ANKER HØST respekterer fuldt ud sine kunders ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. ANKER HØSTs indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med Persondataloven. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger om vores kunder, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling.

ANKER HØST videregiver ikke sine kunders personoplysninger til tredjemand uden sine kunders samtykke. Dog kan ANKER HØST videregive sine kunders personoplysninger til at andre i den udstrækning dette er nødvendigt for, at vi kan varetage kundens interesse og levere den aftalte ydelse.

ANKER HØST gemmer informationer i mindst 5 år. Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette de data, som ANKER HØST opbevarer. Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan dette ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K eller direkte til ANKER HØST.

7. Elektronisk kommunikation

Med mindre andet fremgår af Aftalebrevet, er begge parter indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser. ANKER HØST er ikke ansvarlig over for kunden for eventuelle tab eller skade, som måtte opstå som følge af ANKER HØSTs brug af internettet, kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

8. Interessekonflikt

Det er ANKER HØSTs praksis at kontrollere, om der foreligger interessekonflikt, før ANKER HØST påtager sig en opgave. ANKER HØST leverer mange forskellige professionelle ydelser til kunder, og ANKER HØST kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en konflikt med kundens interesser, straks afdækkes, men ANKER HØST vil dog bestræbe sig derpå.

ANKER HØST henstiller til, at kunden, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke opgaven, straks giver ANKER HØST meddelelse herom.

Hvis en potentiel eller aktuel konflikt er identificeret, og ANKER HØST vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil ANKER HØST drøfte og aftale sådanne procedurer med kunden.

9. Rettigheder

Hver part bevarer sine rettigheder, som bestod før påbegyndelse af opgaven, uanset at disse rettigheder indgår i ydelsen, og ingen part opnår nogen rettighed til den anden parts rettigheder, der bestod forud for Aftalen.

ANKER HØST har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og arbejdsmateriale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.

Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører ANKER HØST.

Ydelsen, som ANKER HØST har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i Aftalebrevet, medmindre ANKER HØST skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

ANKER HØST påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, ydelsen bruges til andet formål end det i Aftalebrevet anførte.

10. Ansvarsbegrænsning

ANKER HØST er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Aftales begrænsninger af det samlede erstatningsansvar, fremgår dette af Aftalebrevet.

ANKER HØST er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

ANKER HØST kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end ANKER HØST.

I forbindelse med formuleringen af en eventuel anbefaling, konklusion, rapport, præsentation eller andet produkt, som en del af ydelsen, er ANKER HØST berettiget til mundtligt at drøfte ideer med kunden eller at forevise kunden udkast til sådanne produkter. ANKER HØST kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af færdiggjorte produkter.

ANKER HØST påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af ANKER HØST leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre ANKER HØSTs forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som ANKER HØST med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne parter samt krav mod ANKER HØST som følge af kundens misligholdelse af Aftalen.

11. Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse generelle forretningsbetingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

Misligholder kunden sine betalingsbetingelser, er ANKER HØST berettiget til at ophæve Aftalen.

Ophævelsen kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 10) Ansvarsbegrænsning.

12. Force majeure

Ingen af parterne hæfter for misligholdelse af nærværende Aftale (med undtagelse af betalingsforpligtelser), som skyldes forhold, som ligger uden for parternes rimelige indflydelse.

13. Varighed og ophør

Nærværende Aftale finder anvendelse på samtlige ydelser leveret på et hvilken som helst tidspunkt (herunder i perioden forud for aftalens underskrivelse).

Nærværende Aftale ophører, når ydelserne er leveret. ANKER HØST kan bringe nærværende Aftale til ophør, eller bestemte ydelser, med øjeblikkelig virkning ved at give kunden et skriftligt varsel herom, hvis ANKER HØST med rimelighed kan afgøre, at ANKER HØST ikke længere kan levere de aftalte ydelser i henhold til gældende lovgivning eller faglige forpligtelser.

Kunden er forpligtet til at vedlægger ANKER HØST for igangværende arbejde, allerede leverede ydelser samt afholdte omkostninger indtil og inklusiv den dato, hvor Aftalen faktisk ophører. Betaling skal finde sted inden for 30 dage efter modtagelsen af ANKER HØSTs faktura vedrørende sådanne beløb.

14. Lovvalg og tvister

Nærværende Aftale samt eventuelle ikke-kontraktmæssige forpligtelser som følge af Aftalen eller de aftalte ydelser skal afgøres og fortolkes efter danske ret.

Tvister vedrørende Aftalen eller de aftalte ydelser skal afgøres ved de danske domstole.

15. Øvrige bestemmelser

Begge parter er berettigede til at underskrive Aftalebrevet (samt ændringer hertil) elektronisk, og parterne kan underskrive hver sin kopi af samme dokument. Nærværende Aftale og Aftalebrev i forbindelse hermed kan kun ændres, såfremt dette aftales skriftligt imellem parterne.

Såfremt det gøres gældende, at en bestemmelse i nærværende generelle forretningsbetingelser eller Aftalebrev (helt eller delvis) er ulovlig, ugyldig eller i øvrigt ikke kan håndhæves, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse i enhver henseende.

I tilfælde af uoverensstemmelse imellem Aftalens forskellige bestemmelser skal følgende have fortrinsret (med mindre andet udtrykkeligt er aftalt):

a) Aftalebrevet,
b) Disse generelle forretningsbetingelser, og
c) Eventuelle andre bilag til Aftalen.

ANKER HØST

registreret revisionsaktieselskab
Østergade 12
7400 Herning
Telefon: 9712 1377
E-mail: mail@ankerhost.dk