Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang

Den særlige revisionsstandard ”Udvidet Gennemgang” kan være et optimalt valg, hvis jeres virksomhed er i regnskabsklasse B og ikke har behov for den sikkerhed, der følger med den traditionelle revisionsproces.

Udvidet gennemgang er tilpasset de behov mindre og mellemstore virksomheder i Danmark har. Standarden sikrer en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder.

Betingelser for at anvende udvidet gennemgang

Er jeres virksomhed i regnskabsklasse B, kan I vælge at anvende regelsættet, hvis virksomheden på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre størrelser:

  • En balancesum under 44 mio. kr.
  • En nettoomsætning på under 89 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på under 50 heltidsbeskæftigede

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af udvidet gennemgang.

Valget mellem revision og udvidet gennemgang

Følgende er forhold, som I skal tage i betragtning ved valg mellem revision og udvidet gennemgang:

 

Forhold der taler for, at selskaber skal fastholde revision

Forhold, der taler for, at selskaber skal vælge udvidet gennemgang

Selskaber med store banklån og andre kreditter. Selskaber med mindre gældsandel eller selskaber, der er selvfinansierende.
Selskaber, hvor leverandører vurderer selskabet, eller hvor der er kreditforsikring af selskabet. Selskaber, hvor der ikke er øvrige eksterne interessenter, der foretager væsentlige vurderinger.
Flere ejere/professionel bestyrelse. Hovedaktionærselskaber eller sammenfald mellem bestyrelse og direktion.
Komplekse regnskabsposter med mange skøn – eksempelvis entreprenører med store igangværende arbejder mv. Simple selskaber, der ikke har komplekse regnskabsmæssige problemstillinger.
Selskaber, der påtænkes solgt eller skal fremskaffe kapital i nærmest fremtid. Selskaber, der ikke forventer yderligere kapitalindskud eller gældsoptagelse af væsentlig karakter.
Hvis det er et krav at fastholde revision fra ejere/moderselskab. Svage interne kontroller og ingen overvågning fra ledelse og ejere eller hovedaktionær, der overvåger samtlige væsentlige forhold i selskabet.

 

Når valget er truffet omkring at anvende udvidet gennemgang, skal valget vedtages på en ordinær generalforsamling og vil alene gælde for fremtidige regnskabsår.

Da anvendelse af udvidet gennemgang i lovens forstand stadig er revision, kræver det ikke ændringer i vedtægter og hos Erhvervsstyrelsen.